Σπεύσατε στο Δήμο Φαρκαδόνας για την θέση ειδικού συνεργάτη ΠΕ Πληροφορικής

Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί

Στην πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής θα προχωρήσει ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Ο ειδικός συνεργάτης κλάδου ΠΕ Πληροφορικής θα απασχοληθεί στο τομέα του και για επικουρία του Δημάρχου, παροχή βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των εξειδικευμένων γνώσεων ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας καλεί τους ενδιαφερόμενους-ες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Να έχουν Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθεί αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση.

Δ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με απόφαση του δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του κατάλληλο.

Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητεία ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσης κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την 13.11.2020, στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας (αρμόδια κα Αθηνά Πατσιάνη, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού) τηλ. 2433350036 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.