Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαρκαδόνας από 7-6-2021 έως 11-6-2021

Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαρκαδόνας.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
  άρθρο 94 παράγ. 4.27 του Ν. 3852/2010.
 2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).
 3. Την υπ’ αριθμ. 272/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός
  συντονιστών διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού».
 4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683/29.04.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1814/Β΄)
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φαρκαδόνας, του
  Δήμου Φαρκαδόνας, από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 11
  Ιουνίου 2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.
  Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
  Σπυρίδων Αγναντής