Ανάσα στους οφειλέτες της Φαρκαδόνας μέσω διακανονισμού οφειλών

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις για αν ενταχθούν στο πρόγραμμα

Χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 30 Οκτώβριου θα έχουν μπροστά τους οι κάτοικοι του Δήμου Φαρκαδόνας προκειμένου να υποβάλλουν τις αναγκαίες αιτήσεις για την ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021.

Σύμφωνα με την «ΚΡΗΝΗ LIVE» η εν λόγω ενέργεια θα αποφέρει σημαντική ανακούφιση στους δημότες της Φαρκαδόνας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με οφειλές, τις οποίες δεν είχαν καταφέρει κατά το παρελθόν να τις εξυπηρετήσουν.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται βάσει αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το αρμόδιο υπουργείο.

α) Εάν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %,

γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. 

Με βάση τα παραπάνω οι δικαιούχοι που επιθυμούν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4764/2020 καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Φαρκαδόνας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr είτε με αυτοπροσώπη παρουσία κατόπιν ραντεβού αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα: βεβαίωση της ΑΑΔΕ για τους ΚΑΔ.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν έστω ένα από τα δικαιολογητικά: Βεβαίωση από την ΕΡΓΑΝΗ για αναστολή σύμβασης εργασίας από 15/02/2020 και μετέπειτα, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, βεβαίωση ενίσχυσης στήριξης από το υπουργείο Εργασίας, βεβαίωση της ΑΑΔΕ ιδιοκτητών εκμίσθωσης ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο εσόδων του Δήμου Φαρκαδόνας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γ. Ζιώγκου, τηλ. 2433350017 και στην Ταμιακή Υπηρεσία (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Β. Περκα, τηλ.2433350037).