“Βιογραφία”

Ένα έργο με τη σφραγίδα και την υπογραφή του συντοπίτη, συγγραφέα-ποιητή Γιώργου Αλεξανδρή

Μια ξεχωριστή βιογραφία που αποτυπώνει τη ζωή ενός ανθρώπου παρουσιάζει μέσω του έργου ο συντοπίτης συγγραφέας – ποιητής, Γιώργος Αλεξανδρής. Έρχεται να αποτυπώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που παλεύει με τις δυσκολίες της ζωής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Όλη του η ζωή,
ήταν δυο γωνιές  και λίγα μέτρα δρό­μος.
Άπλωνε τα χέρια του κι έφτανε ως τ’ ακρινά του κόσμου.
Το ’να στης μονα­ξιάς το γλύ­κα­σμα
και τ’ άλλο στο φέγ­γι­σμα του ονεί­ρου.
Χωρίς απα­ντο­χές,
δρα­σκέ­λιζε τις μέρες ίδιες.
Πότε λογιά­ζο­ντας πρό­σωπα σκυ­φτά
και πότε  ανα­θυ­μώ­ντας λόγια ξένα.

Όλη του η ζωή,
ένα παρά­θυρο κλει­στό και μια σχι­σμή στο χρόνο.
Δίπλωνε τις πεθυ­μιές
κι  ευδαι­μό­νευε στο ησυ­χα­στή­ριό του.
Άλλοτε με μια μονα­χική σε συμπό­σιο τελετή
και άλλοτε με μια ακόμη σε από­δει­πνο κατα­φυγή.
Δίχως θύμη­σες,
ασκή­τευε στη σιωπή και τη φαντα­σία.
Για το γαλή­νεμα της ψυχής και το απά­γκιο,
για το ημέ­ρεμα του νου και τη λησμοσύνη.

Όλη του η ζωή,
ένα ιστό­ρημα λειψό και μια επα­νά­ληψη δειλή.
Σύναζε τις αλή­θειες του
και σμί­λευε την καθη­με­ρι­νό­τητά του.
Με μια αυτά­ρε­σκη εντρυφή στις βεβαιό­τη­τές του
κι έναν ανύ­πο­πτο εγκλει­σμό στις συνή­θειές του.
Χωρίς πει­ρα­σμούς,
γήτευε την κάθε αρχή και εξά­γνιζε το τέλος.
Ενδό­μυχα, ως αρετή η  αίρεση και ο αφο­ρι­σμός
και ως τελεί­ωση η απο­δοχή και ο καθαρμός.

KRINI LIVE