Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Φαρκαδόνας

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για 4μηνες συμβάσεις, κατηγορίας ΥΕ της ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων

Στην άμεση πρόσληψη συνολικά δεκασσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Φαρκαδόνας, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου προχωρά ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε σήμερα θα προσληφθούν 14 άτομα με 4μηνη σύμβαση ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Όπως καταγράφει η «ΚΡΗΝΗ LIVE» οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να έχουν υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

4. Υπεύθυνη δήλωση ( Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι ή δεν είναι παλαιός ασφαλισμένος πριν το 1993.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.