Με 20 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας

Τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά χωρίς να επιφυλάσσουν εκπλήξεις και στα κυρίαρχα συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου καθώς επίσης και η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.

Την προσεχή Τετάρτη συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σε 20 θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Φαρκαδόνας.

Τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά χωρίς να επιφυλάσσουν εκπλήξεις και στα κυρίαρχα συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου καθώς επίσης και η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018, Δήμου Φαρκαδόνας

2) Καθορισμός α)του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης των μελών δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και β)των δικαιούχων, αποζημίωσης, δημοτικών συμβούλων

3) Έγκριση υπεισέλευσης στη μισθωτική σχέση μεταξύ του Δήμου Φαρκαδόνας και της Σκούπρα Μιχαλίας της νύφης της Εμμανουήλ Ζωής, ως συνμισθώτρια

4) Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου

5) Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας) για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας

6) Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας) για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία τεχνικών έργων και πρασίνου του Δήμου Φαρκαδόνας

7) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Φαρκαδόνας

8) Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Φαρκαδόνας κατά το σχολικό έτος 2018-2019

9) Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδύναμου δημότη

10) Χορήγηση «χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες

11) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα “Το Γριζάνο στον ιστορικό χρόνο και στον κοινωνικό χώρο – Πολιτιστικές Διαδρομές”

12) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φαρκαδόνας με τη λήξη της σχολικής χρονιάς

13) Συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρκαδόνας

14) Διάθεση πίστωσης και κατανομή, στις Σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, ποσού της τακτικής κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

15) Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” για “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού”

16) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Αντικατάσταση – Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρκαδόνας”

17) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας Γριζάνου Αχλαδοχωρίου Διασέλλου”

18) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Εσωτερική οδοποιία Γριζάνου – Ζάρκου”

19) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (3)

20) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών

21) Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Φαρκαδόνας (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.)».