Κι­βω­τός του Κό­σμου: Όχι στη δομή προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Αί­πους

Την αντί­δρα­ση της στην προ­ω­θού­με­νη κα­τα­σκευή της νέας κλει­στής δομής προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Αί­πους εξέ­φρα­σε με επι­στο­λή της προς το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Χίου ο εθε­λο­ντι­κός μη κερ­δο­σκο­πι­κός ορ­γα­νι­σμός «Κι­βω­τός του Κό­σμου».

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα astraparis.gr, στην συ­νε­δρί­α­ση της Πα­ρα­σκευ­ής 22 Νο­εμ­βρί­ου 2019 η δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος της πα­ρά­τα­ξης «Χίος Μπρο­στά» Αγ­γε­λι­κή Πα­μπά­λου ανέ­γνω­σε επι­στο­λή της «Κι­βω­τού του Κό­σμου» στην οποία ανα­φέ­ρε­ται ότι η νέα δομή που θα σχε­διά­ζε­ται θα δη­μιουρ­γή­σει πολ­λούς κιν­δύ­νους στις εγκα­τα­στά­σεις της «Κι­βω­τού» και κυ­ρί­ως στα παι­διά.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Καί­τοι αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε τις ανά­γκες που επι­βάλ­λουν την δη­μιουρ­γία του ΠΡΟ­ΚΕ­ΚΑ, δεν μπο­ρού­με παρά να επι­ση­μά­νου­με ότι οι ανω­τέ­ρω κίν­δυ­νοι επι­τεί­νο­νται λόγω του ότι η πλειο­ψη­φία των με­τα­να­στών είναι ενή­λι­κοι και άγα­μοι άν­δρες, που προ­έρ­χο­νται από μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες με ση­μα­ντι­κές πο­λι­τι­σμι­κές δια­φο­ρές (οπού π.χ. τα κο­ρί­τσια θε­ω­ρού­νται γυ­ναί­κες σε αρ­κε­τά μι­κρό­τε­ρη ηλι­κία) και ότι με­τα­ξύ των κρα­του­μέ­νων θα πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται πα­ρά­νο­μοι, εγκλη­μα­τί­ες, πι­θα­νώς, ακόμη και τρο­μο­κρά­τες».

Σε άλλο ση­μείο, η επι­στο­λή της «Κι­βω­τού» θέτει ζη­τή­μα­τα χω­ρο­τα­ξι­κής φύσης, θε­ω­ρώ­ντας πρό­βλη­μα ότι πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες εν­δέ­χε­ται να περ­νούν έξω από το Χωριό Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας στο Αίπος!

Γρά­φει συ­γκε­κρι­μέ­να:

«Το Χωριό Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού βρί­σκε­ται στο μέσο της δια­δρο­μής από το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. έως τον οι­κι­σμό του Βρο­ντά­δου και απο­τε­λεί το μο­να­δι­κό κα­τοι­κή­σι­μο μέρος σε όλη αυτή την από­στα­ση. Οποιοσ­δή­πο­τε (νό­μι­μος ή πα­ρά­νο­μος) με­τα­νά­στης ανα­ζη­τή­σει να κα­λύ­ψει κά­ποια του ανά­γκη (τροφή, νερό, επι­κοι­νω­νία, δια­μο­νή κ.α.) κατά την διάρ­κεια της με­τα­κί­νη­σης του, ο μο­να­δι­κός χώρος που του δίνει αυτή την δυ­να­τό­τη­τα είναι το παι­δι­κό χωριό».

Η επι­στο­λή λαμ­βά­νει την μορφή εξω­δί­κου ση­μειώ­νο­ντας επί­σης ότι «άλλως, και με ρητή επι­φύ­λα­ξη κάθε δι­καιώ­μα­τός μας, κα­θι­στού­με υπεύ­θυ­νους για κάθε επι­κεί­με­νο συμ­βάν όλους όσους συ­ναί­νε­σαν ή συ­ναι­νέ­σουν στην επι­λο­γή του εν λόγω μέ­ρους και στη δη­μιουρ­γία ενός ΠΡΟ­ΚΕ­ΚΑ στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του όρους Αί­πους πλη­σί­ον των εγκα­τα­στά­σε­ων του Χω­ριού Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού».

Πα­ρα­κά­τω πα­ρα­τί­θε­ται ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση που απέ­στει­λε στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Χίου η «Κι­βω­τός του Κό­σμου» και με την οποία αντι­τί­θε­ται στη δη­μιουρ­γία του Προ­α­να­χω­ρη­σια­κού Κέ­ντρου Κρά­τη­σης Αλ­λο­δα­πών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) στο Αίπος της Χίου:

Θέμα: Επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας της Κι­βω­τού του Κό­σμου Αι­γαί­ου για την χω­ρο­θέ­τη­ση της εγκα­τά­στα­σης του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Χίου στο Αίπος στο 18ο χλμ. οδού Χίου – Βο­λισ­σού

Αξιό­τι­μες κυ­ρί­ες/ αξιό­τι­μοι κύ­ριοι,

Έχο­ντας ενη­με­ρω­θεί για την πι­θα­νό­τη­τα δη­μιουρ­γί­ας του Προ­α­να­χω­ρη­σια­κού Κέ­ντρου Κρά­τη­σης Αλ­λο­δα­πών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) με­τα­να­στών – προ­σφύ­γων στο 18ο χι­λιό­με­τρο του δρό­μου Χίος – Βο­λισ­σός στο όρος Αίπος και   δε­δο­μέ­νου ότι ο εν λόγω χώρος ευ­ρί­σκε­ται πλη­σί­ον του Χω­ριού Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού στο Αίπος, θε­ω­ρού­με ανα­γκαίο να δη­λώ­σου­με την από­λυ­τη αντί­θε­σή μας, διότι θέτει σε άμεσο κίν­δυ­νο το Παι­δι­κό Χωριό της Κι­βω­τού του Κό­σμου και τούτο για τους ακό­λου­θους λό­γους.

Ως γνω­ρί­ζε­τε, η Κι­βω­τός του Κό­σμου είναι εθε­λο­ντι­κός μη κερ­δο­σκο­πι­κός ορ­γα­νι­σμός ει­δι­κής μέ­ρι­μνας και προ­στα­σί­ας μη­τέ­ρας και παι­διού, ο οποί­ος, χρό­νια τώρα, δια­πρέ­πει στον πολύ ευαί­σθη­το τομέα της παι­δι­κής μέ­ρι­μνας. Ει­δι­κό­τε­ρα το Παι­δι­κό Χωριό της Κι­βω­τού του Κό­σμου – Αι­γαί­ου που βρί­σκε­ται στο Αίπος της Χίου φι­λο­ξε­νεί παι­διά με ει­σαγ­γε­λι­κή εντο­λή από την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Αι­γαί­ου αλλά και της υπό­λοι­πης Ελ­λά­δας. Ήτοι πρό­κει­ται για πε­ρι­πτώ­σεις ανυ­πε­ρά­σπι­στων, κα­κο­ποι­η­μέ­νων και πα­ρα­με­λη­μέ­νων ανη­λί­κων, για τους οποί­ους η επι­μέ­λεια και η μέ­ρι­μνα έχει ανα­τε­θεί από το Κρά­τος στην Ορ­γά­νω­ση μας, ως πα­ρέ­χου­σα όλα τα εχέγ­γυα προ­στα­σί­ας των ανη­λί­κων και πε­ρι­φρού­ρη­σης των συμ­φε­ρό­ντων τους.

Πρω­ταρ­χι­κός στό­χος του Κέ­ντρου Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας του Αί­πους είναι να πα­ρέ­χει στα παι­διά αυτά ένα από­λυ­τα ασφα­λές πε­ρι­βάλ­λον, μέσα στο οποίο θα μπο­ρέ­σουν να επου­λώ­σουν τις σο­βα­ρές τραυ­μα­τι­κές εμπει­ρί­ες που έχουν υπο­στεί από το οι­κο­γε­νεια­κό πε­ρι­βάλ­λον τους. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει επι­λε­γεί η συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ριο­χή και το συ­γκε­κρι­μέ­νο πε­ρι­βάλ­λον για την δη­μιουρ­γία ενός Χω­ριού Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει τε­ρά­στια προ­σπά­θεια για τη δη­μιουρ­γία του Παι­δι­κού Χω­ριού του Αί­πους, προ­σπά­θεια την οποία έχει αγκα­λιά­σει ο κό­σμος της Χίου. Το Χωριό Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας του Αί­πους έχει το προ­τέ­ρη­μα ότι πα­ρέ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα στα 40 παι­διά που κα­τοι­κούν σή­με­ρα (με ει­σαγ­γε­λι­κή εντο­λή) να με­γα­λώ­νουν μέσα στην φύση, σε επαφή και αλ­λη­λε­πί­δρα­ση με το πε­ρι­βάλ­λον και τα ζώα, να κά­νουν ελεύ­θε­ρη χρήση των αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και εν γένει να απο­λαμ­βά­νουν ανέ­με­λα και ανέ­φε­λα την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα τους. Το ασφα­λές αυτό πε­ρι­βάλ­λον και οι υφι­στά­με­νες συν­θή­κες έχουν ευ­ερ­γε­τι­κό­τα­τες επι­δρά­σεις στην ανά­πτυ­ξη τους και ιδίως στην ομαλή επα­νέ­ντα­ξη τους στο κοι­νω­νι­κό γί­γνε­σθαι.

Η δη­μιουρ­γία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στο Αίπος, σε κο­ντι­νή από­στα­ση από το Χωριό Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού, απο­τε­λεί με­γά­λο κίν­δυ­νο για την ασφά­λεια τόσο των παι­διών όσο και των υπο­λοί­πων ερ­γα­ζο­μέ­νων της Κι­βω­τού του Κό­σμου και αναι­ρεί τους σκο­πούς της σύ­στα­σης του Χω­ριού Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού στο Αίπος, καθώς:

– Η οποια­δή­πο­τε με­τα­κί­νη­ση (νό­μι­μη ή πα­ρά­νο­μη) με­τα­να­στών προς την πόλη της Χίου (και το λι­μά­νι) θα περ­νά­ει ανα­πό­φευ­κτα από τις εγκα­τα­στά­σεις της Κι­βω­τού του Κό­σμου – Αι­γαί­ου στο όρος Αίπος, καθώς ο δρό­μος αυτός είναι ο μο­να­δι­κός δρό­μος που θα οδη­γεί από το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στην πόλη της Χίου.

– Το Χωριό Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού βρί­σκε­ται στο μέσο της δια­δρο­μής από το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. έως τον οι­κι­σμό του Βρο­ντά­δου και απο­τε­λεί το μο­να­δι­κό κα­τοι­κή­σι­μο μέρος σε όλη αυτή την από­στα­ση. Οποιοσ­δή­πο­τε (νό­μι­μος ή πα­ρά­νο­μος) με­τα­νά­στης ανα­ζη­τή­σει να κα­λύ­ψει κά­ποια του ανά­γκη (τροφή, νερό, επι­κοι­νω­νία, δια­μο­νή κ.α.) κατά την διάρ­κεια της με­τα­κί­νη­σης του, ο μο­να­δι­κός χώρος που του δίνει αυτή την δυ­να­τό­τη­τα είναι το παι­δι­κό χωριό.

– Η πρό­σβα­ση στο χωριό, λόγω της έκτα­σής του (η πε­ρί­με­τρος είναι γύρω στα 1500 μέτρα) και της χα­μη­λής πε­ρί­φρα­ξης, είναι αδύ­να­το να απο­τρα­πεί. Το κλει­στό κύ­κλω­μα πα­ρα­κο­λού­θη­σης που η Κι­βω­τός του Κό­σμου έχει εγκα­τα­στή­σει δεν είναι δυ­να­τόν να κα­λύ­ψει όλη την έκτα­ση του χω­ριού, ούτε φυ­σι­κά δια­σφα­λί­ζει την απο­τρο­πή οιων­δή­πο­τε πε­ρι­στα­τι­κών. Το κο­ντι­νό­τε­ρο αστυ­νο­μι­κό τμήμα βρί­σκε­ται σε πάρα πολύ με­γά­λη από­στα­ση, οπότε σε πε­ρί­πτω­ση οιου­δή­πο­τε πε­ρι­στα­τι­κού, η πρό­σβα­ση της Αστυ­νο­μί­ας δεν θα μπο­ρού­σε να είναι άμεση και απο­τε­λε­σμα­τι­κή.

– Η Κι­βω­τός του Κό­σμου δεν είναι σε θέση να ανα­λά­βει τις με­γά­λες και πο­λυ­έ­ξο­δες ερ­γα­σί­ες για την υπε­ρύ­ψω­ση του συ­νό­λου της πε­ρί­φρα­ξης, την επέ­κτα­ση για την κά­λυ­ψη του συ­νό­λου του χω­ριού από κλει­στό κύ­κλω­μα πα­ρα­κο­λού­θη­σης και την ανά­θε­ση σε υπη­ρε­σί­ες security 24ω­ρης πα­ρα­κο­λού­θη­σης του χώρου (επί 3 άτομα, προ­κει­μέ­νου κα κα­λυ­φθεί η έκτα­ση του χω­ριού).

– Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση η με­τα­τρο­πή του Παι­δι­κού Χω­ριού της Κι­βω­τού Αι­γαί­ου τρό­πον τινά σε «φρού­ριο» προς το σκοπό της απο­τρο­πής των πι­θα­νών πε­ρι­στα­τι­κών, σα­φέ­στα­τα αντι­στρα­τεύ­ε­ται στο χα­ρα­κτή­ρα της εν λόγω κοι­νω­νι­κής δομής, και συ­γκε­κρι­μέ­να τόσο στον εκ του Νόμου χα­ρα­κτή­ρα της ως «Κέ­ντρο Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας» όσο και στον φυ­σι­κό προ­ο­ρι­σμό της ως ένα χωριό στο οποίο τα παι­διά θα κι­νού­νται με αί­σθη­μα ασφά­λειας και ελευ­θε­ρί­ας (χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρου­με ότι κά­νουν πο­δή­λα­το στους δρό­μους του χω­ριού, παί­ζουν, φρο­ντί­ζουν τα ζώα στα διά­φο­ρα μέρη του χω­ριού).

– Καί­τοι αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε τις ανά­γκες που επι­βάλ­λουν την δη­μιουρ­γία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., δεν μπο­ρού­με παρά να επι­ση­μά­νου­με ότι οι ανω­τέ­ρω κίν­δυ­νοι επι­τεί­νο­νται λόγω του ότι η πλειο­ψη­φία των με­τα­να­στών είναι ενή­λι­κοι και άγα­μοι άν­δρες, που προ­έρ­χο­νται από μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες με ση­μα­ντι­κές πο­λι­τι­σμι­κές δια­φο­ρές (οπού π.χ. τα κο­ρί­τσια θε­ω­ρού­νται γυ­ναί­κες σε αρ­κε­τά μι­κρό­τε­ρη ηλι­κία) και ότι με­τα­ξύ των κρα­του­μέ­νων θα πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται πα­ρά­νο­μοι, εγκλη­μα­τί­ες, πι­θα­νώς, ακόμη και τρο­μο­κρά­τες.

– Η εμπει­ρία έχει απο­δεί­ξει ότι, δυ­στυ­χώς, αρ­κε­τά με­γά­λη με­ρί­δα του πλη­θυ­σμού των προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών, ίσως και λόγω των δυ­σμε­νών συν­θη­κών δια­βί­ω­σης τους, αλλά και άλλων λόγων, δεν είναι σε θέση να σε­βα­στεί τις ιδιο­κτη­σί­ες που γειτ­νιά­ζουν με τους χώ­ρους δια­μο­νής τους και έχουν προ­ξε­νή­σει με­γά­λες φθο­ρές και κλο­πές και ήδη μά­λι­στα ο Δήμος Χίου έχει κλη­θεί να κα­λύ­ψει με­γά­λα ποσά για απο­ζη­μιώ­σεις εξαι­τί­ας αυτών των ιδιό­τυ­πων ‘επι­δρο­μώ­ν’.

Θέ­λου­με να το­νί­σου­με ότι η Κι­βω­τός του Κό­σμου, σαν ορ­γα­νι­σμός που έχει ως σκοπό του την πα­ρο­χή αν­θρω­πι­στι­κής βο­ή­θειας και έχει εμπρά­κτως συμ­βάλ­λει στην προ­ώ­θη­ση αν­θρω­πι­στι­κών δρά­σε­ων, αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε και συ­ναι­σθα­νό­μα­στε τις ανά­γκες οι οποί­ες επι­βάλ­λουν την δη­μιουρ­γία ενός ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. που αν μη τι άλλο θα πλη­ροί τις εκ του Νόμου απαι­τού­με­νες ευ­ρω­παϊ­κές προ­δια­γρα­φές ασφα­λεί­ας και ποιό­τη­τας. Επι­ση­μαί­νου­με ότι η Ορ­γά­νω­ση μας πρώτη επέ­δει­ξε αμέ­ρι­στη έμπρα­κτη συ­μπα­ρά­στα­ση στην Πο­λι­τεία για την αντι­με­τώ­πι­ση της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης, ανα­λαμ­βά­νο­ντας, σε συ­νερ­γα­σία με τα συ­ναρ­μό­δια Υπουρ­γεία Εσω­τε­ρι­κών και Ερ­γα­σί­ας, αλλά και την Ελ­λη­νι­κή Αστυ­νο­μία, την φι­λο­ξε­νία, δια­μο­νή και δια­τρο­φή των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στο Παι­δι­κό Χωριό στο Αίπος, και τούτο χωρίς να επι­βα­ρύ­νει τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Συ­νο­λι­κά έχου­με φι­λο­ξε­νή­σει πε­ρί­που 200 ασυ­νό­δευ­τους ανή­λι­κους πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, οι οποί­οι αρ­χι­κώς διέ­με­ναν σε κοι­νούς χώ­ρους κρά­τη­σης – δια­μο­νής, εί­μα­στε δε δια­τε­θει­μέ­νοι να συν­δρά­μου­με την Ελ­λη­νι­κή Πο­λι­τεία σε πε­ρί­πτω­ση που κάτι τέ­τοιο απαι­τη­θεί.

Ωστό­σο, η αδή­ρι­τη και πιε­στι­κή (για την Ελ­λη­νι­κή Πο­λι­τεία και τις το­πι­κές αρχές) ανά­γκη για χω­ρο­θέ­τη­ση ενός ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στη Χίο, την οποία συμ­με­ρι­ζό­μα­στε πλή­ρως, δεν θα πρέ­πει να σας οδη­γή­σουν σε μια από­φα­ση που εν­δε­χο­μέ­νως να λύσει ένα πρό­βλη­μα, δη­μιουρ­γώ­ντας ένα άλλο με­γα­λύ­τε­ρο. Είναι δε­δο­μέ­νο πως δύο κέ­ντρα που θα φι­λο­ξε­νούν δύο τόσο δια­φο­ρε­τι­κές πλη­θυ­σμια­κές μο­νά­δες με τόσο δια­φο­ρε­τι­κούς προ­ο­ρι­σμούς (ένα παι­δι­κό χωριό με φι­λο­ξε­νού­με­νους – κα­τό­πιν ει­σαγ­γε­λι­κής εντο­λής – ανη­λί­κους που επι­διώ­κει την ανά­πτυ­ξη και επα­νέ­ντα­ξη τους υπό κα­θε­στώς ελευ­θε­ρί­ας και ένα κέ­ντρο κρά­τη­σης αλ­λο­δα­πών που επι­διώ­κει την – κατά τις δια­τά­ξεις του νόμου – ασφα­λή φύ­λα­ξη τους υπό κα­θε­στώς πε­ριο­ρι­σμού της ελευ­θε­ρί­ας) δεν μπο­ρούν να συ­νυ­πάρ­ξουν, αφού η δη­μιουρ­γία του δευ­τέ­ρου θα κα­τα­στρέ­ψει το πρώτο. Και αυτό γιατί η ασφα­λής φύ­λα­ξη των κρα­του­μέ­νων αλ­λο­δα­πών απο­τε­λεί ένα στόχο της Ελ­λη­νι­κής Πο­λι­τεί­ας που δεν είναι δε­δο­μέ­νο ότι θα επι­τυγ­χά­νε­ται, η πράξη δε έχει δεί­ξει ότι συ­νή­θως κάτι τέ­τοιο δεν είναι εφι­κτό.

Εν­δε­χό­με­νες δε υπο­σχέ­σεις για πλήρη τή­ρη­ση των ευ­ρω­παϊ­κών προ­δια­γρα­φών ασφα­λεί­ας και για ένα «ερ­μη­τι­κά κλει­στό» ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., από το οποίο οι κρα­τού­με­νοι αλ­λο­δα­ποί δεν θα μπο­ρούν να εξέλ­θουν, είναι σαφές ότι γρή­γο­ρα θα απο­δει­χθούν ανε­φάρ­μο­στες στην πράξη. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κώς ανα­φέ­ρου­με ότι ακόμη και από ιδρύ­μα­τα υψί­στης ασφα­λεί­ας γί­νο­νται απο­δρά­σεις κρα­του­μέ­νων. Η σχε­τι­κή εμπει­ρία και η κοινή λο­γι­κή μας οδη­γούν στο να υπο­θέ­του­με βα­σί­μως ότι εν προ­κει­μέ­νω ο σχε­τι­κός κίν­δυ­νος είναι απεί­ρως με­γα­λύ­τε­ρος, αφού το εν λόγω ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. θα εγκα­θι­δρυ­θεί σε απο­μα­κρυ­σμέ­νη πε­ριο­χή (στην οποία για ευ­νό­η­τους λό­γους δεν θα θέ­λουν να μεί­νουν οι υπό κρά­τη­ση αλ­λο­δα­ποί), όπου θα κρα­τού­νται για τε­ρά­στια χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα (αφού η πράξη κα­τα­δει­κνύ­ει ότι οι απε­λά­σεις δεν γί­νο­νται εγκαί­ρως) υπε­ρά­ριθ­μοι κρα­τού­με­νοι (αφού λόγω των μη έγκαι­ρων απε­λά­σε­ων ο αριθ­μός θα αυ­ξά­νε­ται) που θα δει­νο­πα­θούν λόγω των ακραί­ων κλι­μα­το­λο­γι­κών συν­θη­κών (ση­μειώ­νε­ται ότι το «18» που βρί­σκε­ται σε μικρή από­στα­ση από τη δια­σταύ­ρω­ση για τον Ανά­βα­το είναι αρ­κε­τά υψηλό ση­μείο και εκτε­θει­μέ­νο στο βοριά) σε ένα κέ­ντρο που θα εγκα­θι­δρυ­θεί προ­χεί­ρως (μέσα σε μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα των 4 μηνών), και το οποίο θα δια­θέ­τει πε­νι­χρά μέσα για τους κρα­τού­με­νους αλλά και για τη φρού­ρη­ση-ασφά­λεια του (λόγω της δυ­σχε­ρέ­στα­της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης της οι­κο­νο­μί­ας).

Όλα τα ανω­τέ­ρω κα­θι­στούν πρό­δη­λους τους κιν­δύ­νους που δια­τρέ­χει η πιο κο­ντι­νή εγκα­τά­στα­ση στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. που είναι το Χωριό Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού στο Αίπος, καθώς και τους ιδιαί­τε­ρους λό­γους που κα­θι­στούν την από­φα­ση για την χω­ρο­θέ­τη­ση του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στο Αίπος μια λύση κα­τα­στρε­πτι­κή για την εν λόγω κοι­νω­νι­κή και κοι­νω­φε­λή δομή μας. Είναι δε προ­φα­νές ότι το κρι­τή­ριο της μη ύπαρ­ξης κοι­νω­νι­κών αντι­δρά­σε­ων (ή έστω της ύπαρ­ξης μι­κρής κλί­μα­κας με­μο­νω­μέ­νων αντι­δρά­σε­ων) εκ μέ­ρους των το­πι­κών κοι­νω­νιών στην επι­κεί­με­νη εγκα­τά­στα­ση ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στο Αίπος, λόγω του απο­μα­κρυ­σμέ­νου αυτής από κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές, το οποίο προ­φα­νώς υπα­γο­ρεύ­ει την εν λόγω από­φα­ση σας, δεν δύ­να­ται να χα­ρα­κτη­ρι­σθεί επαρ­κές ούτε δί­καιο για τη λήψη μιας τόσο ση­μα­ντι­κής από­φα­σης.

Για τους λό­γους αυ­τούς, αντι­τι­θέ­με­θα από­λυ­τα στην πι­θα­νό­τη­τα εγκα­τά­στα­σης ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Αί­πους όπου εγκα­θί­στα­ται το χωριό παι­δι­κής προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού του Κό­σμου – Αι­γαί­ου και σας κα­λού­με να επα­νε­ξε­τά­σε­τε την από­φα­ση σας, ανα­λο­γι­ζό­με­νοι τις συ­νέ­πειες αυτής και τη σχε­τι­κή ευ­θύ­νη σας.

Άλλως, και με ρητή επι­φύ­λα­ξη κάθε δι­καιώ­μα­τος μας, κα­θι­στού­με υπεύ­θυ­νους για κάθε επι­κεί­με­νο συμ­βάν όλους όσους συ­ναί­νε­σαν ή συ­ναι­νέ­σουν στην επι­λο­γή του εν λόγω μέ­ρους και στη δη­μιουρ­γία ενός ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του όρους Αί­πους πλη­σί­ον των εγκα­τα­στά­σε­ων του Χω­ριού Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας της Κι­βω­τού.

Όλα αυτά ας λη­φθούν σο­βα­ρά υπόψη από τους αρ­μό­διους που δια­τεί­νο­νται ότι στέ­κο­νται κοντά στα παι­διά.. ακόμη κι αν αυτά δεν έχουν δι­καί­ω­μα.. ψήφου!