«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Τρικάλων η 2η Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.2 ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

Η τροποποίηση αφορά στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης).

Ορίζεται η Τρίτη 2/11/2021 και ώρα 13:00.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ορίζεται η Δευτέρα 15-11-2021.