Σεβόμαστε την υγεία μας και το περιβάλλον…προσέχουμε τι καίμε

Συστάσεις και συμβουλές απευθύνει ενόψει χειμώνα και χρησιμοποίησης καύσιμης ύλης το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε.Τ.

Ο χειμώνας βρίσκεται εντός των πυλών και όλοι οφείλουμε να ήμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα είδη της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιούμε για την ζεστασιά μας. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την έλευση του χειμώνα το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων απευθύνει προς τους καταναλωτές σειρά συστάσεων για την αποφυγή υψηλών ποσοστών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αέριους ρύπους που παράγονται πρωτογενώς και δευτερογενώς από την καύση τους [Οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια.].

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε.Τ. απαγορεύεται η διάθεση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων στερεών καυσίμων βιομάζας, σε συστήματα κεντρικής και τοπικής θέρμανσης τα οποία δεν φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις και προδιαγραφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 2499/Β/4-10-2013.

Τα επιτρεπόμενα καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση, είναι τα ακόλουθα: Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου, Καυσόξυλα, Μη ξύλινα πέλετς (έλαιο επί ξηρού <2%), Ελαιοπυρήνας (έλαιο επί ξηρού <2%), Πυρηνόξυλο (έλαιο επί ξηρού <2%), Χημικά επεξεργασμένη βιομάζα.

Τα παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της πρόσφατης σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 2499/Β/2013). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης και δοκιμών του ΕΛΟΤ ΕΝ-14961.

Τα επιτρεπόμενα καύσιμα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης καθορίζονται ρητώς στην οικ. 189533 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2654/Β/2011). Ενδεικτικά αναφέρουμε πως δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η καύση πλαστικών, απορριμμάτων, παλαιών ελαστικών, πάσης φύσεως χρησιμοποιημένων ελαίων και ορυκτελαίων.

Γενικές οδηγίες

I.     Κατά το δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση και χρήση νωπών καυσόξυλων

II.   Οι έμποροι θα πρέπει να προμηθεύονται στερεά καύσιμα από νόμιμες οδούς τα οποία ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

III.  Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν και να απαιτούν τα στερεά καύσιμα που προμηθεύονται (wood/nonwood pellets, μπριγκέτες) να είναι εφοδιασμένα με την αντίστοιχη πιστοποίηση. Είναι πρωτίστως θέμα της δικής τους υγείας ως άμεσοι καταναλωτές.

IV.  Πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης παντός τύπου και είδους (αρτοκλίβανοι, μικροί βιομηχανικοί λέβητες, καυστήρες κατοικιών, κλπ) από αδειοδοτημένους συντηρητές. Η συντήρηση πρέπει να αφορά κάθε είδους καυστήρα (αερίου, πετρελαίου, στερεών καυσίμων)

V.     Παρομοίως θα πρέπει να καθαρίζονται οι καμινάδες, οι εστίες και σωληνώσεις τζακιών, σομπών κλπ.

VI.  Πρέπει να αποφεύγονται αυτοσχέδιες, μη πιστοποιημένες και αμφιβόλου ποιότητας, προελεύσεως και αποτελέσματος μετατροπές σε λέβητες, καυστήρες και εστίες, πολλές από τις οποίες ενδέχεται και να μην είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

VII. Να μην γίνεται καύση χημικά εμποτισμένης ξυλείας, μελαμινών και λοπών υπολειμμάτων επιπλοποιίας

Επίσης  όσον αφορά την χρήση πυρηνόξυλου/ελαιοπυρήνα για μη βιομηχανική χρήση, το επιτρεπόμενο ποσοστό ελαίου επί ξηρού είναι 2%, γεγονός που καθιστά πλέον πρακτικά απαγορευτική τη χρήση του σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 2499/Β/2013).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στην χρήση των μη ξυλωδών πέλετ (Non-wood pellets) καθώς η σχετική νομοθεσία και το πρότυπα τυποποίησης ορίζει παρομοίως περιεκτικότητα έλαιου επί ξηρού <2% . Οι έμποροι που διαθέτουν αλλά και οι καταναλωτές που προμηθεύονται ενδεχομένως τέτοιους είδους καυσίμου, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναζήτηση των σχετικών πιστοποιητικών δοκιμών και καταλληλότητας.

Η σωστή χρήση αυστηρά εγκεκριμένων στερεών καυσίμων στις εστίες θέρμανσης καθώς και η ομαλή λειτουργία τους εντός των προδιαγραφών κατασκευής τους, διασφαλίζει αναλογικά την μη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αέριους ρύπους πάσης φύσεως οι οποίοι αποτελούν τόσο παράγοντα οξείας υποβάθμισης του περιβάλλοντος όσο και άμεσου κινδύνου της υγείας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι πολίτες πως η χρήση μη εγκεκριμένων καυσίμων και η κακή λειτουργία των μη σταθερών εστιών θέρμανσης (τζάκια, σόμπες) επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό με βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια πρωτίστως την εσωτερική ατμόσφαιρα των οικιών των χρηστών τους και κατόπιν του υπολοίπου πληθυσμού με τη διάχυση των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους του νομού, επαγγελματίες και καταναλωτές, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η υγεία τόσο του γενικού πληθυσμού και πρωτίστως των ευπαθών ομάδων,  από την έκθεση σε επιβαρυντικούς για το αναπνευστικό σύστημα αέριους ρύπους.

Υπενθυμίζουμε τέλος πως η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να αποτελεί, κατά περίπτωση, τόσο παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας περί εμπορίας και προβλέπονται ανάλογες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Φωτογραφία αρχείου