Παράταση για τα επενδυτικά προγράμματα

Παράταση Πρόσκλησης  Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 στην ΠΕ Τρικάλων – 3η Τροποποίηση»

Έως και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου (ώρα λήξης 15:00 μ.μ.) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε), πληροφορεί τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα που αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 3η Τροποποίηση έχουν αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.kenakap.gr.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 42/22-05-2019 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα,  όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα και ισχύει.