Δυο περίπου εβδομάδες ακόμη για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Η υποβολή λήγει στις 15 Μάϊου ενώ ενδέχεται να δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου λόγω κορονοϊού  

Τηλεφωνικά και χωρίς την φυσική παρουσία αγροτών και κτηνοτρόφων για την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, διενεργείται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ. Όπως είναι γνωστό η διαδικασία έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι την Παρασκευή 15 Μάϊου, καθώς θα είναι ανοιχτή η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ωστόσο ενδέχεται να δοθεί  παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά ένα μήνα (μέχρι 15 Ιουνίου 2020) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και αναμένεται η έγκρισή του.
Να αναφερθεί ότι μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2020, θα χορηγηθούν όλες οι άμεσες ενισχύσεις, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του με απευθείας χρήση της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on line σύστημα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή μέσω Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο μοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, ενώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή σε περίπτωση υποβολής αίτησης από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και μετά), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού οδηγίες για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2020.
Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών. Τυχούσα λανθασμένη δήλωση στοιχείων εκμετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν τις αιτήσεις της με τη δέουσα προσοχή και να προχωρούν στην οριστική υποβολή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων.
Κωδικοί Taxis net από τον λογιστή, προαιρετικά συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες (για όσα αγροτεμάχια δεν έχουν ήδη υποβληθεί).

KRINI LIVE