Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις 6 θέσεις στη ΔΕΥΑΦ

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορούσε την κάλυψη 1 θέσης, κλάδου, ΔΕ ειδικότητας Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 1 θέσης, κλάδου, ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 θέσης, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών και 3 θέσεων, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους της προκήρυξης που εξέδωσε στις αρχές του μήνα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας για την κάλυψη 6 θέσεων κλάδου ΔΕ και ΥΕ με διάρκεια 8 μηνών.

Η ΔΕΥΑΦ το πρωί της Τρίτης εξέδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα ανά κατηγορία και ειδικότητα, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι και την πρόσληψη του προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορούσε την κάλυψη 1 θέσης, κλάδου, ΔΕ ειδικότητας Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 1 θέσης, κλάδου, ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 θέσης, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών και 3 θέσεων, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Πλέον και μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων της ΔΕΥΑΦ, θα τους αποστείλει άμεσαγια έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί καισχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ.Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ.14307, Τ.Κ.11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολήςπαραβόλου είκοσι ευρώ (20 ευρώ) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e–παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτεαπό Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3)εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Φωτό αρχείου