Τροχαίο ατύχημα στη είσοδο της Φαρκαδόνας με δυο τραυματίες

Öùôïãñáößá áðü ôï óçìåßï üðïõ óçìåéþèçêå ôï ðïëýíåêñï ôñï÷áßï óôéò 5.30 ôï ðñùÀ Ýîù áðü ôçí ÊáâÜëá. 11 Üíèñùðïé êÜçêáí æùíôáíïß ìåôÜ áðü óýãêñïõóç áõôïêéíÞôïõ ìå öïñôçãü. To ôñï÷áßï äõóôý÷çìá óçìåéþèçêå óôçí ðáëéÜ ÅèíéêÞ Ïäüò ÊáâÜëáò – Èåóóáëïíßêçò, óôï ýøïò ôçò ðáñáëßáò ôçò ÓáñáêÞíáò. Åéäéêüôåñá, É× áõôïêßíçôï óõãêñïýóôçêå ìåôùðéêÜ ìå öïñôçãü, ìå áðïôÝëåóìá íá ôõëé÷ôïýí óôéò öëüãåò êáé ôá äýï ï÷Þìáôá. Áðü ôçí óýãêñïõóç Ý÷áóáí ôçí æùÞ ôïõò 11 Üôïìá. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ðñüêåéôáé ãéá ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò, ðïõ åðÝâáéíáí óå ü÷çìá äéáêéíçôþí. Áðü ôï öïñôçãü áðåãêëùâßóôçêå ï ïäçãüò ï ïðïßïò öÝñåé åëáöñÜ ôñáýìáôá êáé äéáêïìßóôçêå óå íïóïêïìåßï. (EUROKINISSI)

Το ατύχημα σημειώθηκε στον υπό κατασκευή κυκλικό κόμβο της Φαρκαδόνας το βράδυ της Τρίτης με θύματα δυο γυναίκες από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι Ελασσόνας

Τυχερές μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν δυο γυναίκες οι οποίες επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στον υπό κατασκευή κόμβο της Φαρκαδόνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας ΚΡΗΝΗ LIVE Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η μια εκ των γυναικών και οι δύο με καταγωγή από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Αμέσως στο τόπο του συμβάντος ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε αρχικά τις δυο γυναίκες στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για περεταίρω εξετάσεις.

Στο σημείο που συνέβη το ατύχημα εκτελούνται τα έργα για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Φαρκαδόνας. Οι δύο γυναίκες μετά το ατύχημα έκαναν λόγω για ελλιπή σήμανση στο σημείο που να προειδοποιεί για την κατασκευή έργων.