Οι ανάγκες στον τομέα της Καθαριότητας στο Δήμο Φαρκαδόνας, όπως άλλωστε και στους υπολοίπους ΟΤΑ της χώρας, συνεχώς αυξάνονται.

Το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών με αποτέλεσμα να απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Μπροστά στις αυξημένες ανάγκες ο Δήμος προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, το οποίο θα συνδράμει για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ειδικότερα ο Δήμος θα προσλάβει συνολικά 8 υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ κλάδου εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ.42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2433350038).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.ergates_kathariotitas