Όποιος προλάβει…πρόλαβε για τα 8 δίμηνα στο Δήμο Φαρκαδόνας

Την πρόσληψη οκτώ (08) ατόμων στην υπηρεσία Πρασίνου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στην περιοχή και συγκεκριμένα, για εργασίες συντήρησης, προστασίας και ανάπτυξης αστικού πρασίνου, χλοοτάπητα, ετήσιων,
πολυετών και ποωδών φυτών, θάμνων και δέντρων, ανακοίνωσε ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Πρόκειται για 8 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Χιρονακτικών Εργασιών με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, οδός Γ. Γεννηματά 1, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), εντός προθεσμίας μιας (1) ημέρας, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

3. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος

5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν εργαστεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών , σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.