Κοινωνικό μέρισμα: Η Απόφαση με τις αλλαγές αναλυτικά στην διανομή του Κοινωνικού μερίσματος

Κοινοποιήθηκε η νέα απόφαση 2/90964/2017 για το κοινωνικό μέρισμα η οποία τροποποιεί την 2/85835/2017

Σύμφωνα με την νέα απόφαση:

Στην όγδοη παράγραφο του άρθρου 1 της 2/85835/2017 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα (Παράρτημα Β)».

———————————–

Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 της 2/85835/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«– δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία».

Το προηγούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,»

———————————–

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 της 2/85835/2017 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι 31.10.2017 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

———————————–

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 της 2/85835/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις ιδίως με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

Το προηγούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

———————————–

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 της 2/85835/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή περισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα».

Η νέα απόφαση ισχύει από 24.11.2017.

Δείτε την απόφαση 2/90964/15.12.2017 και την κωδικοποιημένη απόφαση 2/85835/24.11.2017 από το αρχείο του κόμβου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων για μονογονεϊκά νοικοκυριά πριν και μετά την προσαύξηση κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα της κλίμακας ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας.

Εισοδηματικά όρια μονογονεϊκών νοικοκυριών
Αριθμός Παιδιών 1η κατηγορία 2 η κατη γορία 3η κατηγορία
Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά
1 6250 7500 8750 10500 11250 13500
2 7500 8750 10500 12250 13500 15750
3 8750 10000 12250 14000 15750 18000
4 10000 11250 14000 15750 18000 20250
5 11250 12500 15750 17500 20250 22500
6 12500 13750 17500 19250 22500 24750
7 13750 15000 19250 21000 24750 27000
8 15000 15000 21000 21000 27000 27000Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38355