Προσλήψεις 6 ατόμων μέσω 8μηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων και εποχικών αναγκών

Στην αντιμετώπιση εκτάκτων και εποχικών αναγκών στοχεύει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας, η οποία προχωρά τις διαδικασίες πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

Η ΔΕΥΑΦ αναμένεται να προσλάβει μέσω σχετικής προκήρυξης που εξέδωσε 6 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ειδικότερα η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΔΕ, Χειριστού Μηχανημάτων Έργου JSB και 5 ατόμων κατηγορίας ΥΕ, Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ» ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 44Β, Τ.Κ 42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού/Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Δέσποινα Μπότη (τηλ. Επικοινωνίας:2433023226). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.