Έρχεται εποχικό προσωπικό στο Δήμο Φαρκαδόνας

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκήρυξε 23 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών αντιμετωπίζοντας ανάγκες που θα παρουσιαστούν στον τομέα της Υπηρεσίας καθαριότητας

Τις έκτακτες αυξημένες ανάγκες που θα παρουσιαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα με την έναρξη της εαρινής περιόδου θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Φαρκαδόνας με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκήρυξε 23 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών αντιμετωπίζοντας ανάγκες που θα παρουσιαστούν στον τομέα της Υπηρεσίας καθαριότητας.

Πρόκειται για 15 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων κλάδου ΥΕ, 2 θέσεις οδηγών τρακτέρ κλάδου ΔΕ, 2 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων κλάδου ΔΕ, 2 θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργου-φορτωτή, κλάδου ΔΕ και 2 θέσεων χειριστών μηχανημάτων έργου-γκρέιντερ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού/ Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Μιλτιάδη Τασιούλα  (τηλ. επικοινωνίας: 2433350038).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.