Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018

Πρόκειται για τους προσωρινούς πινακες κλάδων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενώ αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα για τους κλάδους ΔΕ και ΥΕ

Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων κλάδων ΠΕ και ΤΕ της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη περιλαμβανόταν και 2 θέσεις για το Δήμο Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και 1 ΤΕ Οικονομολόγων.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Μαρτίου 2018 έως και την πάροδο της 10ης Απριλίου 2018, ημέρας Τρίτης.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους. Τα οριστικά αποτελέσματα για τις ανωτέρω κατηγορίες εκπαίδευσης θα εκδοθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης 3Κ/2018, ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στην έκδοση των αποτελεσμάτων ΔΕ και ΥΕ που συγκαταλέγονται στην ίδια προκήρυξη για το Δήμο και τη ΔΕΥΑΦ.