Λήγει την Τετάρτη 6 Μαρτίου η προθεσμία αιτήσεων για τις 30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα, 01.03.2024 Αριθμ. Πρωτ.: 2551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.4765/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4765/21,
 2. Τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 36 Ν.4765/21.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (Α΄143).
 4. Τις διατάξεις της παρ.1,2 και 3 του άρθρου 36 Ν.4765/21, όπως αντικαταστάθηκε με παρ.1 του άρθρου 51 τουΝ.4940/22)(ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27.06.2022) (ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27.06.

2022), όπως ισχύει.

 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.4940/22 που εφαρμόζεται και στις διαδικασίες προσλήψεων της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 που έχουν εκκινήσει μέχρι τη δημοσίευση του ν.4940/22 (ημερ. δημοσ.

14.06.2022). (παρ.2 άρθρο 51 Ν.4940/22)

 • Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 36 Ν.4765/21.
 • Τη με αρ. πρωτ. οικ. 5345/4.2.2005 εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών περί προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3626/06.09.2023 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ( ΑΔΑ: ΡΛΛΙ46ΝΠΙΘΦΛΧ) σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω πλημμυρών που εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023.
 • Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1110/30.01.2024 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμ. Καθαριότητας και Πρασίνου , με το οποίο πιστοποιεί ότι οι ανάγκες που προέκυψαν συνεπεία των πλυμμηρών της 4 και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 συνεχίζουν να υφίστανται και αιτείται την έγκριση πρόσληψης προσωπικού
 • Την υπ’ αριθμόν 3/2024 απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας αναφορικά με την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023 και την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο Φαρκαδόνας.
 • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.1622/12.02.2024 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη συνολικά τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, λόγω των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023, όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμωνΥπηρεσία Τοποθέτησης
100Δήμος ΦαρκαδόναςΓεννηματά 1ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ7 μήνες29Καθαριότητας
101Δήμος ΦαρκαδόναςΓεννηματά 1ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ7 μήνες01Τεχνική
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
100Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
101ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων- Οχημάτων ή Εκπαιδευτή υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανικών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
 Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.)  Β’   κύκλου  σπουδών   ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή ΤεχνιτώνΗλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων Μοτοσικλετών και μηχανών Θαλάσσης Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκίου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι ή δεν είναι παλαιός ασφαλισμένος πριν το 1993.

5.. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει οτι: δεν έχει εργαστεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια να υπερβαίνει το ανώτατο διάστημα των 24 μήνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.farkadona.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimosfarkadonas@yahoo.gr εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλαδή από την έως και το Σάββατο 02/03/2024 έως και την Τετάρτη 06/03/2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ